อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2565

วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายในช่วง “Meet the Dean” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและนำกิจกรรมกลุ่มในช่วง “Share & Learn วัฒนธรรมองค์กรบัณฑิตวิทยาลัย” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานภายในองค์กร อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล