อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแนะนำทุนการศึกษา การสนับสนุน การพัฒนานักศึกษา ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ” โดยมีศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการทำงาน ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล