อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Tips in COVID-19 Situation for FGS International Staff

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พบปะพูดคุยกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยชาวต่างชาติในกิจกรรม "Tips in COVID-19 Situation for FGS International Staff" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แนะแนวทางการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา แนวทางการทำงานในรูปแบบ Work from home สวัสดิการและการสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนและตอบคำถามที่เป็นประโยชน์ อาทิ การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับชาวต่างชาติ การเดินทางกลับต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ฯลฯ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่