อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ กล่าวเปิดพิธี ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล