อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในปีการศึกษา 1/2563 เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หลักสูตร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล