อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ชี้แจงผ่านทาง Facebook Live ถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้พ้นจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ เข้า-ออก อาคารได้แค่ทางเดียวและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าในตัวอาคาร พร้อมแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลให้แก่บุคลากร รวมถึงงดสแกนลายนิ้วมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนรักษาสุขภาพ หากเกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันที

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่