อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บริษัทเจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแลและรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ Careadviser eco-platform ระหว่าง บริษัทเจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย คุณสุมาลี นิ่มกิตติกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณวรุณ สร้อยสั้น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมนี้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ นี้

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดทำการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรองมาตรฐานความรู้ สำหรับผู้ดูแลที่ผ่านการทดสอบ โดยผู้ดูแลจะได้รับใบรับรอง สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานให้ผู้บริการมั่นใจได้ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิชาชีพ (Value added) ให้แก่บุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่