อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำโดย คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพบนักศึกษา ผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดูแลผู้รับทุนรัฐบาลไทย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่