อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "กินอย่างไร ไร้โรค"

วันที่ 29 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "กินอย่างไร ไร้โรค" ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และก่อเกิดค่านิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่