อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา จัดโครงการ "ครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2019"

>บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จัดโครงการ "ครูถุงนอน สอนหนังสือ" Winter Camp 2019 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพุต่อ จังหวัดอุทัยธานี บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภายใต้ Soft Skills Communication and Language skills และ Leadership & Management skills นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการยกระดับแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริงร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่