อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

WELCOMING DAY AND SPORT MANIA 2019

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยองค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "WELCOMING DAY AND SPORT MANIA 2019" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) และอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฐาน (Walk Rally) และกิจกรรมกีฬา (Sport Mania) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างสาขาวิชาในแต่ละวิทยาเขตได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่