อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดงานฯ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้แนะแนวและแจ้งรายละเอียดด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ แนะแนวทางการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ด้านการให้บริการสำหรับนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ต่อด้วยการบรรยายเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ทีมสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ต่อด้วย พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ Multimedia contest มอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 พร้อมแนะแนวการวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล