อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Surveillance Audit ครั้งที่ 2 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ คุณโชษิต ทองสุภานนท์ และคุณทรายแก้ว ธาราเขตร ผู้ตรวจประเมิน (Auditors) Surveillance Audit ครั้งที่ 2 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มีขอบเขต ดังนี้

  • Management Processes and Activities
  • Organizational Context, Need and Expectation of interested parties, Quality Manual, Policy, Objective Planning and Change control (Document & System)
  • Management Review, use of logo., review of previous NCR
  • Risk Management Process
  • Customer Satisfaction
  • Internal Quality Audit
  • Customer Complaint, Corrective & Preventive Action, Continual Improvement Review of Previous NCR
  • Standards, Codes & Regulatory/Statutory Requirements

เวลา 16.15 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ได้เข้าร่วมการปิดตรวจประเมินตามระบบคุณภาพ โดยมี ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ ผู้ตรวจประเมิน พร้อมร่วมรับฟังผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล