อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยลัย จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธาน และเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่งานแผนและพัฒนา งานคลัง และงานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณประจำปีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจ้างบุคลากรหลักสูตรจากเงินรายได้หลักสูตร การคลังและพัสดุ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรจากส่วนงานต่าง ๆ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่