อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากต่างประเทศ – Inbound

วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากต่างประเทศ – Inbound เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมภายในโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน ช่วงเช้า ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย หัวข้อ Creative Design Thinking ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงบ่าย กิจกรรม Workshop and Discussion-Creative Design Thinking สำหรับนักศึกษาอาสาสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจาก Universitas Airlangga

วันที่ 26 มิถุนายน ช่วงเช้า มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) ผ่านการทำอาหารไทยและอาหารอินโดนีเซีย ณ บริเวณโถง ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นช่วงบ่าย เป็นมีกิจกรรม Culture Trip เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และประเพณีไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล