อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ สัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ สัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ของการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในครั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมวางแผน โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมมุ่งให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม Core value ขององค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่