อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สำหรับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหา ทราบถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่