อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Stakeholder Engagement

วันที่ 21 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Stakeholder Engagement ณ ห้องประชุม 408 ชั้น4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนด ISO 90001:2015 และ AA 1000 ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในการอบรมจัดให้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ Stakeholder Engagement การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน (Stakeholder engagement for sustainability) และกิจกรรม Workshop การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล