อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "ครบเครื่องเรื่อง การทำ info-graphic อย่างมืออาชีพ"

บัณฑิตวิทยาลัยจัด โครงการอบรม "ครบเครื่องเรื่อง การทำ info-graphic อย่างมืออาชีพ" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2562 จัดบรรยายภาษาไทย และวันที่ 3 มีนาคม 2562 จัดบรรยายภาษาอังกฤษ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "ครบเครื่องเรื่อง การทำ info-graphic อย่างมืออาชีพ" หลังจากนั้น ร่วมกันทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และถอดบทเรียนจากกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานโดยใช้ info-graphic ได้อย่างมืออาชีพ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่