อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "ทูตบัณฑิตสัมพันธ์" รุ่นที่ 12

วันที่ 26 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "ทูตบัณฑิตสัมพันธ์" รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายหัวห้อ "USR Lecture" และ "USR project details" หลังจากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมและนำเสนอผลงาน วัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศ แนะแนวทางวิธีการทำงาน สำหรับนักศึกษาที่ได้รับหน้าที่เป็นทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 12