อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เยี่ยมชมศึกษาดูงาน Green Office คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเป้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว

วันที่ 23 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้าน Green Office ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คุณวิทยา แหลมทอง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ช่วงบ่ายทีมคณะกรรมการจัดการพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมสรุปการศึกษาดูงาน Green Office หารือแนวทางการพัฒนา และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน เพื่อนำองค์กรบัณฑิตวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็น Green Office ต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล