อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี 2562 (Development Project for Management Activities 2019)

วันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี 2562 (Development Project for Management Activities 2019) ณ เมืองไม้ แฟนตาซี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ ผศ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผศ.ดร.พราม อินพรม ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ และ ผศ.ดร.สมศรี ดาวฉาย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในงานมีการสรุปประเด็น จุดเด่น-จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาของโครงการต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 และการวางแผนนโยบายกิจกรรม การเขียนโครงการ กิจกรรม พร้อมนำเสนอโครงการ เตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่