อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สสว. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ให้เกียรติกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

ในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถาบันโภชนการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านกีฬา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬา รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่