อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน (Future and Uncertainty Management)

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน (Future and Uncertainty Management) วิทยากรโดย คุณกุลชุดา ดิษยบุตร ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนการจัดการเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "What is future matter" "Futures Trends" "Strategic Planning" "Strategic Foresight" "Uncertainty, Risk & Opportunity" "Futures Strategies"

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกันทำกิจกรรม Workshop เสนอแนะความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ โดยในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในการอบรมด้วย พร้อมคณะบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล