อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน หัวข้อการประชุม ดังนี้

  • Mathematical 3D modeling of water movement in the brain clinical implications by Professor Dr. Med. Ole Petter Ottersen, M.D., Ph.D.

  • Pathophysiological consequence of loss of astrocyte polarity: The case of Aquaporin-4 by Professor Dr. Mahmood Amiry-Moghaddam, M.D., Ph.D.

  • Microscopic Study of Alzheimer's Disease: Abnormal amyloid drainage in the brain, implications for Alzheimer's disease by Associate Professor Dr. Reidun Torp, M.Sc., Ph.D.

  • Future Trends of Global Health: Sustainability and equity by Dr. Med. Ole Petter Ottersen, M.D., Ph.D.

  • Parkinson's disease: A possible role of the aquaglyceroporin AQP9 in Parkinson's disease by Professor Dr. Mahmood Amiry-Moghaddam, M.D., Ph.D.

  • Neuroscience Research in the International Graduate Programs in Medical Physiology and Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, MU โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

  • Aquaporin Research at Siriraj Hospital" และ "NMO clinical diagnosis at Siriraj Hospital   โดย พญ. สสิธร ศิริโท

  • Homology modeling and molecular simulation of Aquaporin 10, Development of new NMO diagnosis platform (Lab-on-a-chip) and Transcriptomic profiling of rat renal nephron: a regulatory mechanism of Aqp2 in the rat nephron.  โดย ผศ. ดร.นพ. ปณภัฏ เอื้อวิทยา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล