อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น

การนํารายวิชาจาก Coursera on Campus มาใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 0 2441 4125 ต่อ 307
อีเมล : hcdfgsmu@gmail.com
Line official งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
Line official งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่