บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  • นโยบายด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  • Graduate Student Barometer & Satisfaction Survey โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  • การเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบ, การบริการจัดการโครงการพิเศษ เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา, หลักสูตร Double Degree Program โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ

  • การพัฒนาทักษะ Soft Skill โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

  • การสอบผ่านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคุณ พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยอาจารย์ งานศูนย์ภาษา

หลังจากนั้น คณะผู้ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่