ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น ข่าวระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

เปิดให้บริการระบบจองคิว ให้ผู้ขอรับบริการ บัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้า ผ่าน Application

Image Description
ระบบจองคิวล่วงหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบจองคิวล่วงหน้า ผ่าน Application "MU Grad Q" และที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ ระบบจองคิว เพื่อขอรับบริการงานบัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้าผ่าน "MU Grad Q" บนระบบปฏิบัติการ Android นั้น เปิดให้ Download Mobile Application "MU Grad Q" และสามารถจองคิว เพื่อขอรับบริการงานบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านช่องทาง https://graduate.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ระบบนี้ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการติดต่อหรือขอรับบริการด้านการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การชำระค่าธรรมเนียม ประวัตินักศึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การรายงานตัวเข้าศึกษา และสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดระบบจองคิว สำหรับ...

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าหน่วยกิต

ระบบเปิดจองคิว สำหรับการให้บริการ ได้แก่

 • ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม :  ลงทะเบียน ยกเลิกการลงทะเบียน ขอผ่อนผันการชำระเงิน ชำระค่าปรับชำระเงินล่าช้า คืนเงินค่าลงทะเบียน

 • ประวัตินักศึกษา : การลาออก / พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คืนสภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา โอนย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนระดับการศึกษา เปลี่ยนแปลงวิชาเอก เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ขอแก้ไขข้อมูลประวัติ

 • หลักฐานการศึกษา : ยื่นคำร้องขอหลักฐานการศึกษา ขอรับหลักฐานการศึกษา

 • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ :  ตรวจ 5 หน้า ยื่นเอกสารขอตรวจวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ ตรวจหน้านำเสนอเพื่อลงนาม ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์

 • พิจารณาวารสาร / ประชุมวิชาการ : ยื่นคำร้องพิจารณาวารสาร/ประชุมวิชาการ

 • การสมัครเข้าศึกษา :  สอบถามข้อมูลการสมัคร ส่งเอกสารการสมัคร

 • รายงานตัวเข้าศึกษา :  รายงานตัวนักศึกษาไทย รายงานตัวนักศึกษาต่างชาติ

 • ขอเอกสาร / ทำบัตรนักศึกษา :  ขอเอกสาร/ทำบัตรนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเข้าศึกษา ต่ออายุบัตรนักศึกษา บัตรนักศึกษาหาย แก้ไขข้อมูลบัตรนักศึกษาหาย

เงื่อนไขการจองคิว

 • จองคิวล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน
 • สามารถเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับบริการ (ภายในวันเวลาราชการ)
 • การเข้ารับบริการ ควรมาก่อนเวลาที่ท่านได้จองคิวไว้
 • หากมารับบริการสายเกินเวลาที่จองไว้ เกินกว่าจะให้บริการได้เสร็จในทันเวลา ให้ผู้จอง เปิดเข้าระบบเพื่อจองคิวเวลาใหม่ (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษ)

ขั้นตอนการจองคิว "MU Grad Q" ด้วย Smart Phone ในระบบปฏิบัติการ Android

 • ขั้นตอนที่ 1

  ดาวน์โหลด Application ได้ที่ Image Description หรือ Image Description

 • ขั้นตอนที่ 2

  เข้า Application เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ Username และ Password

  1. กรณีเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   Username เป็นรหัสนักศึกษา 7 หลัก Password เป็นรหัสเดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)
  2. กรณีเป็นผู้สนใจเข้าศึกษา
   Username เป็น e-mail ตามที่สมัคร Account ไว้ Password เป็น ตามที่สมัคร Account ไว้

   ในกรณีที่ยังไม่มี Account ต้องลงทะเบียนสร้าง Account ใหม่ การลงทะเบียน Account ใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเท่านั้น
 • ขั้นตอนที่ 3

  หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย

  1. บริการด้านการศึกษาที่เปิดให้จอง
   เลือกบริการที่ต้องการจอง
   - เลือกหมวดหมู่
   - เลือกบริการ
   - เลือกวันและเวลาเข้ารับบริการ
   - ยืนยันข้อมูลเพื่อจองคิวรับบริการ
  2. ประวัติการจอง แสดงรายการที่ได้จองคิวไว้ สามารถยกเลิกได้ โดยกดที่รายการที่เราต้องการยกเลิก และกดปุ่มยกเลิก
  3. โปรไฟล์ แสดงข้อมูลผู้ใช้ Application พร้อมบอกรหัสประจำตัวผู้ใช้ และสามารถ Logout ได้
 • ขั้นตอนที่ 4

  หลังจากที่ผู้ใช้ Application ได้จองการรับบริการตามขั้นตอน 3.1 แล้ว สามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่จองไว้

 • ขั้นตอนที่ 5

  เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึง จุดบริการ One Stop Service แล้ว จะมี QR Code ให้สแกนเพื่อยืนยันว่า พร้อมที่จะรับบริการแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 5

  รอเจ้าหน้าที่กดเรียกคิว โดยจะมีหน้าจอแสดงลำดับผู้รับบริการตามจุดต่างๆ บริเวณชั้น 1 ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัย


ขั้นตอนการจองคิว ผ่าน https://graduate.mahidol.ac.th/

 • ขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2

  เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา และ เข้าสู่ระบบผู้สนใจเข้าศึกษา

  1. กรณีเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   Username เป็นรหัสนักศึกษา 7 หลัก Password เป็นรหัสเดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-registration)
  2. กรณีเป็นผู้สนใจเข้าศึกษา
   Username เป็น e-mail ตามที่สมัคร Account ไว้ Password เป็น ตามที่สมัคร Account ไว้

   ในกรณีที่ยังไม่มี Account ต้องลงทะเบียนสร้าง Account ใหม่ การลงทะเบียน Account ใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเท่านั้น
 • ขั้นตอนที่ 3

  หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย

  1. บริการด้านการศึกษาที่เปิดให้จอง
   เลือกบริการที่ต้องการจอง
   - เลือกหมวดหมู่
   - เลือกบริการ
   - เลือกวันและเวลาเข้ารับบริการ
   - ยืนยันข้อมูลเพื่อจองคิวรับบริการ
  2. ประวัติการจอง แสดงรายการที่ได้จองคิวไว้ สามารถยกเลิกได้ โดยกดที่รายการที่เราต้องการยกเลิก และกดปุ่มยกเลิก
  3. โปรไฟล์ แสดงข้อมูลผู้ใช้ Application พร้อมบอกรหัสประจำตัวผู้ใช้ และสามารถ Logout ได้
 • ขั้นตอนที่ 4

  หลังจากที่ผู้ใช้ Application ได้จองการรับบริการตามขั้นตอน 3.1 แล้ว สามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่จองไว้

 • ขั้นตอนที่ 5

  เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึง จุดบริการ One Stop Service แล้ว จะมี QR Code ให้สแกนเพื่อยืนยันว่า พร้อมที่จะรับบริการแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 5

  รอเจ้าหน้าที่กดเรียกคิว โดยจะมีหน้าจอแสดงลำดับผู้รับบริการตามจุดต่างๆ บริเวณชั้น 1 ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หากมีข้อสงสัย หรือ ขัดข้องในการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อสอบถาม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณรัชพล โภคธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 303
อีเมล : ratchapon.poc@mahidol.ac.th

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่