ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ on-site ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล, รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์, คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล, คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดื รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทบ ฐิตะฐาน ในการเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่่งในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 7 ผลงาน ได้แก่

  1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางโภชนาการตามวัยสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
  2. อนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์สำหรับควบคุมการปลดปล่อยยาซิโปรฟลอกซาซิน
  3. ผลของการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อลดปริมาณอะคริลาไมด์และการเสื่อมสภาพของน้ำมันปาล์มใช้ซ้ำ
  4. แทคแมนอาเรย์การ์ด สำหรับการตรวจติดตามการดื้อยาในฟาร์มปศุสัตว์
  5. ชุดทดสอบดีเอ็นเอเซนเซอร์แบบแถบสําหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร
  6. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อการกลับมารักษาซ้ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
  7. การสังเคราะห์คาร์บอนเจือไนโตรเจนจากเหง้ามันสำปะหลังสำหรับผลิตขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่