ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ” รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ พรเทพ พงษ์สง่างาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน HR และกรรมการ บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด, กรรมการบริหาร APK Management Center เป็นวิทยากรในการอบรม จุดประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เสริมสร้างความรู้และรับฟังประสบการณ์ด้านการสมัครงาน การเขียนประวัติให้น่าสนใจ การเตรียมตัวสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รวมถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มโอกาสได้งาน โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับ Soft Skills ด้าน Leadership and Management ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมกว่า 83 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่