ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Meet the Dean "New Normal: วิถีชีวิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัย"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม Meet the Dean "New Normal : วิถีชีวิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัย" นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ MU-Webex ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน การใช้ระบบ e-Document การใช้ระบบ Assignment Tracker เพื่อเชื่อมต่อระบบสแกนนิ้ว และการเสนอโครงการเพื่อจัดทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (PA) ส่วนงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในวิถีชีวิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัยที่ตรงกันของบุคลากรทุกคน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล