ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้ความรู้เรื่อง e-Commerce Smart Start Up Online Business Digital Marketing และแนวทางการยกระดับและพัฒนา e-Commerce สำหรับ SME เพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์