ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2562 และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ภายในโครงการจัดให้มีการศึกษาดูงาน TQA (Thailand Quality Award) ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน กิจกรรม CSR ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมสร้างความผูกพันและนันทนาการ ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล