ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย" (FIRST AID AND BASIC LIFE SUPPORT)

วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย" (FIRST AID AND BASIC LIFE SUPPORT) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership and Management Skills) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ และคณะ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฐาน เรื่องการกดหน้าอกและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล