ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก แก่ น.ส.สุนันทา เอมแย้ม ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาชื่อเสียงของตนและบัณฑิตวิทยาลัย จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล