ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณชาญวิทยา ชัยกูล บก.บริหาร นสพ.อปท.นิวส์ เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ณ ห้องบุณยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ หนังสือพิมพ์ อปท. นิวส์ ในการประสานความร่วมมือทางด้านข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ บัณฑิตวิทยาลัย โดยภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และหัวข้อ "ความมั่นคงของตลาดทางการเกษตรไทยกับนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)