ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Training Program)

วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Training Program) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะ Soft Skills ในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน โดยในโครงการจัดให้มีการอบรม ทำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Summarizing Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร วิทยากรโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 5,6 และ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Intercultural Communication ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร วิทยากรโดย Van Khua Piang และ David Wafula Waswa ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

English Public Speaking ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร วิทยากรโดย Gina Masbad Nunez และ Jarah Gertrudes M. Espiritu ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Are you plagiarizing without knowing it? ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Turnitin: A Plagiarism Checker ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ และทีม หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Intellectual property, Patent and Copyright: What Graduate Students Must Know ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Cyber Security ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Professional Communication with PowerPoint & E-mail ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

SKILLS TO SURVIVE IN BUSINESS WORLD (Thai Version) ทักษะด้านการเป็นผู้นำ วิทยากรโดย คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ CEO, TV Direct ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่