ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562

วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

วันที่ 1 กรกฎาคม นำโดย ศ.ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมคณะกรรมการ ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง, ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช, ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ และ ผศ.ดร.สุกัญญา พงษ์สุภาพ โดยประธานผู้ตรวจประเมินฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และร่วมรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รายงาน และต่อด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมิน

วันที่ 2 กรกฎาคม บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติ รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence –EdPEx ประจำปี 2562 ด้วยวาจา โดยประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมทีม หลังจากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป