ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับ อาคันตุกะจาก Philippine Association for Graduate Education National Capital Region, Philippines

29 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก Philippine Association for Graduate Education National Capital Region, Philippines นำโดย Dr. Lino C. Reynoso, President Emilio Aguinaldo College และ คณะ ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน การจัดการศึกษา หลักสูตร และทุนการศึกษา ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอข้อมูลทางด้านการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร และทุนการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา และความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล