ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version)

วันที่ 27 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด ทัศนคติ นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป