ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้คำแนะนำปรึกษา "การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.สบิณฑ์ ศรีวรรณบูรณ์ Assistant Director, Sasin Executive Education, Sasin Graduate Institute of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำปรึกษาการหลักการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่