ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดการความรู้ : เรื่องเล่าจาก ปขมท. "Digital Transformations"

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ : เรื่องเล่าจาก ปขมท. "Digital Transformations" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (ปขมท.) ครั้งที่ 7 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล