ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Advance Strategic Planning Model (Holistic Management)"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Advance Strategic Planning Model (Holistic Management)" ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วิทยากรโดยคุณกุลชุดา ดิษยบุตร ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ โดยในงานจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Advance Strategic Planning Model (Holistic Management) และร่วมกันทำ Workshop ในหัวข้อดังนี้ 1.การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ Triple Bottom Line 2.การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 3.การจัดทำตัวชี้วัด (Performance Indicators) จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล