โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษา" คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ร่วมการเสวนาฯ

โครงการดังกล่าวจัดโดยสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน และสำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และทางออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 52 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่