ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำ Cotutelle Agreement

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมกัน (Cotutelle Agreement) ระหว่าง James Cook University ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ Zoom โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปจัดทำข้อตกลงดังกล่าวต่อไป โดยมีตัวแทนจาก James Cook University และตัวแทนส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกว่า 20 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่