ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน THE Unbounded Universities: Asia-Pacific virtual event

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน THE Unbounded Universities: Asia-Pacific virtual event จัดโดย Times Higher Education (THE) ร่วมกับ Coursera ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยท่านคณบดี ร่วมการอภิปราย (Panel Discussion) ภายใต้หัวข้อ "How the skills gap and digital innovation are changing student pathways throughout the Asia-Pacific region" ดำเนินรายการโดย Phil Baty, Chief knowledge officer of THE และมีวิทยากรรับเชิญจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการอภิปราย ดังนี้
1) Jeff Maggioncalda, CEO of Coursera
2) Sandeep Sancheti, Provost and vice-chancellor of Marwadi University ประเทศอินเดีย
3) Raja Singham, Managing director of Brickfields Asia College ประเทศมาเลเซีย

การอภิปรายมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า มีคุณสมบัติหรือเกณฑ์อะไรในปัจจุบันที่กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเส้นทางความสำเร็จและความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษายุคใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ การเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างไร ซึ่งวิทยากรทุกท่านได้อภิปรายและเสนอแนวคิดต่าง ๆ ตลอดจนตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นจากผู้เข้าฟังร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่