การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2: UC Visit 2) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินงาน และมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล