ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับ Regional Office for Asia and Pacific - UNOSSC เรื่อง “UN Climate Change and Universities Partnership Programme”

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง “UN Climate Change and Universities Partnership Programme” ผ่านระบบ Zoom Meeting App ร่วมกับตัวแทนจาก Regional Office for Asia and Pacific - UNOSSC นำโดย Dr. Denis Nkala (UNOSSC Regional Coordinator) โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าว และเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง UNOSSC และมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่