ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น

วันที่ 31 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น "ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่