ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาอื่นให้กับนักศึกษาแพทย์ที่สนใจและมีศักยภาพสูงได้เรียนควบคู่กับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่